Ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/11/2020, thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạ
Thứ ba, 16/07/2024
CÔNG ƯỚC KHUNGCÁC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
11:22 | 07/06/2013
Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn cho các bên tham gia Công ước trong việc áp dụng và thi hành luật cấm triệt để việc quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá hoặc áp dụng những biện pháp hạn chế quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá càng triệt để càng tốt đối với những quốc gia chưa thể thực hiện cấm hoàn toàn do hiến pháp hay các nguyên tắc hiến pháp của họ chưa cho phép làm như vậy.
11:04 | 07/06/2013
Hướng dẫn này nhằm giúp các Bên làm tròn những nghĩa vụ được quy định tại Điều 8 trong Công ước Khung. Hướng dẫn được đưa ra trên cơ sở các bằng chứng và kinh nghiệm tốt nhất của những Bên đã thực hiện thành công các biện pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu sự phơi nhiễm với khói thuốc lá.
10:51 | 07/06/2013
Điều 5.3 Của Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá bảo vệ chính sách y tế công cộng về kiểm soát thuốc lá khỏi những ảnh hưởng của thuốc lá khỏi những tiêu cực do tác động từ lợi ích thương mại và lợi ích riêng của ngành công nghiệp thuốc lá
Thiết kế web: OnIP™