HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁNGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ

Định hướng hoạt động Truyền hông PCTH của thuốc lá năm 2016

Cập nhật lúc 13:58 16/05/2016
Định hướng hoạt động Truyền hông PCTH của thuốc lá năm 2016
1. Nâng cao nhận thức về tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng các thông tin về tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động 
2. Tiếp tục tuyên truyền Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc trong Luật PCTH thuốc lá
  • Các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn (bao gồm: các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn;
  • Các địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi giành riêng cho người hút thuốc .
  • Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương;
  • Quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá.
  • Quyền và nghĩa vụ của công dân trong PCTH thuốc lá;
  • Nghĩa vụ của người hút thuốc lá.
  • Các biện pháp PCTH thuốc lá hiệu quả;
  • Các mô hình không khói thuốc lá, những tấm gương bỏ thuốc trong cộng đồng, của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
  • Tuyên truyền cai nghiện thuốc lá; kêu gọi bỏ thuốc;
v Các hành vi bị nghiêm cấm trong PCTH Thuốc lá; mức xử phạt; Thẩm quyền xử phạt.